کدهای کوتاه

علامت ها

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد . [badge] کدهای کوتاه

جدید
ویرایش
حذف


کدهای کوتاه
[badge]new[/badge]

حالت های رنگی

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد .شما می توانید این متون را از طریق بخش مدیریت جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید.

جدید
ویرایش
حذف
فعال


۱
۲
۳
۴
۵


کدهای کوتاه
[badge style="success"]new[/badge]
[badge style="warning"]legend[/badge]
[badge style="danger"]note[/badge]
[badge style="note"]normal[/badge]
[badge style="note uk-badge-notification"]1[/badge]