کدهای کوتاه

انواع دکمه

متن نمونه برای نمایش عملکرد متون .[button] یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب.شما می توانید این متون را ویرایش یا حذف نمایید.

Parameter Description Parameters
Style Defines the button style or class default color primary success danger link
href url link of the button n/a
Target specifies where to open the linked document _blank _self _parent _top

نمونه ها

لینک ورودی

کدها
[button style="default" href="#" target="blank"]title[/button]
[button_input style="default" href="#" target="blank"]title[/button_input]

انواع دکمه

پیش فرض رنگی ساده نمایش پیشرفته لینک

markup
[button style="default" href="#" target="_self"]پیش فرض[/button]
[button style="color" href="#" target="_self"]رنگی[/button]
[button style="primary" href="#" target="_self"]ساده[/button]
[button style="success" href="#" target="_self"]نمایش[/button]
[button style="danger" href="#" target="_self"]پیشرفته[/button]
[button style="link" href="#" target="_self"]لینک[/button]

انواع اندازه ها

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد . uk-button-mini, uk-button=small or uk-button-large

خیلی کوچک کوچک پیش فرض بزرگ

کدها
[button style="color uk-button-mini" href="#" target="_self"]خیلی کوچک[/button]
[button style="color uk-button-small" href="#" target="_self"]کوچک[/button]
[button style="color" href="#" target="_self"]متوسط[/button]
[button style="color uk-button-large" href="#" target="_self"]بزرگ[/button]

دکمه های گروهی

نمایش متن نمونه [button_group] این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد .

کدها
[button_group]
   [button style="color" href="#" target="self"]small[/button]
   [button style="color" href="#" target="self"]medium[/button]
   [button style="color" href="#" target="self"]large[/button]
[/button_group]

آیکن در دکمه

نمایش متن نمونه فارسی در قالب [icon] یک متن برای نمایش عملکرد قالب کلیک نمایش متن نمونه فارسی


تایید نمایش لیست گالری دانلودها

کدها
[button style="default" href="#" target="_self"]gallery [icon style="icon-camera"/][/button]

توضیحات

متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب جوملا [icon_button] این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد .شما می توانید این متون را از طریق بخش مدیریت جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید. uk-color نمایش عملکرد قالب جوملا
کدها
[icon_button icon="icon-twitter" url="#" target="_self"][/icon_button]
[icon_button icon="icon-dribbble uk-color" url="#" target="_self"][/icon_button]
[icon_button icon="icon-facebook" url="#" target="_self"][/icon_button]