کدهای کوتاه

نمایش لیست

در این بخش و صفحه نمونه‌هایی از ایجاد لیست و [list]کاربرد آن در سایت نمایش داده شده است .

لیست ساده

 • لیست نمونه ۱
 • لیست نمونه ۲
 • لیست نمونه ۳

تگ ها
[list]
  [li]List Item 1[/li]
  [li]List Item 2[/li]
  [li]List Item 3[/li]
[/list]

یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد.شما می توانید این متون را از طریق بخش مدیریت جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید.

لیست با نوار


 • نمونه لیست ۱
 • نمونه لیست ۲
 • نمونه لیست ۳

تگ‌ها
[list style="uk-list-striped"]
  [li]List Item 1[/li]
  [li]List Item 2[/li]
  [li]List Item 3[/li]
[/list]

لیست با آیکن

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد .شما می توانید این متون را از طریق بخش مدیریت جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید. کلیک

 • نمایش لیست با آیکن
 • نمایش لیست با انواع آیکن
 • نمایش لیست با آیکن
 • نمایش لیست با آیکن
 • نمایش لیست با انواع آیکن
 • نمایش لیست با آیکن
 • نمایش لیست با آیکن
 • نمایش لیست با انواع آیکن
 • نمایش لیست با آیکن
 • نمایش لیست با آیکن
 • نمایش لیست با انواع آیکن
 • نمایش لیست با آیکن
 • نمایش لیست با آیکن
 • نمایش لیست با انواع آیکن
 • نمایش لیست با آیکن
 • نمایش لیست با آیکن
 • نمایش لیست با انواع آیکن
 • نمایش لیست با آیکن
 • نمایش لیست با آیکن
 • نمایش لیست با انواع آیکن
 • نمایش لیست با آیکن
 • نمایش لیست با آیکن
 • نمایش لیست با انواع آیکن
 • نمایش لیست با آیکن
 • نمایش لیست با آیکن
 • نمایش لیست با انواع آیکن
 • نمایش لیست با آیکن

تگ ها
[list style="list-icons"]
  [li icon="icon-asterisk"]List Item 1[/li]
  [li icon="icon-asterisk"]List Item 2[/li]
  [li icon="icon-asterisk"]List Item 3[/li]
[/list]

لیست تو در تو

 • نمایش لیست با آیکن
 • نمایش لیست با انواع آیکن
 • نمایش لیست با آیکن
  • نمایش لیست با آیکن
  • نمایش لیست با انواع آیکن
  • نمایش لیست با آیکن
 • نمایش لیست با انواع آیکن

کدها
[list style="list-icons"]
  [li icon="icon-asterisk"]List Item 1[/li]
  [li icon="icon-asterisk"]List Item 2[/li]
   [nested_list]
     [li icon="icon-asterisk"]Child Item 1[/li]
     [li icon="icon-asterisk"]Child Item 2[/li]
   [/nested_list]
  [li icon="icon-asterisk"]List Item 3[/li]
[/list]