کدهای کوتاه

نمایش نقل قول

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد .شما می توانید این متون را از طریق بخش مدیریت جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید..


نمونه‌ها

یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب.شما می توانید این متون را از بخش مدیریت جوملای خود ویرایش نمایید.یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب.شما می توانید این متون را از بخش مدیریت جوملای خود ویرایش نمایید.

حمید احمدی
کدها
[blockquote author="author_name"]
  your quote goes here
[/blockquote]

این [testimonial] این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی میباشد avatar این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی میباشد icon این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی میباشد


نظر مشتریان

یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب.شما می توانید این متون را از بخش مدیریت جوملای خود ویرایش نمایید. نمایش قالب جوملا

بهمن محمدی
طراح و نویسنده
کد
[testimonial author="author name" title="author's title" avatar="url-path-to-avatar" icon="icon"]
  your quote goes here
[/testimonial]

تذکر
یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد.شما می توانید این متون را از طریق بخش مدیریت جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید.


موارد خاص

متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب <code> یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب.شما می توانید این متون را ویرایش یا حذف نمایید.

کد
pre {
  margin: 15px 0;
  padding: 10px;
  font-family: "Courier New", Courier, monospace;
  font-size: 12px;
  line-height: 18px;
  white-space: pre-wrap;
}