کدهای کوتاه

تنظیمات ماژول

یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب.شما می توانید این متون را از بخش مدیریت جوملای خود ویرایش نمایید.یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب.شما می توانید این متون را از بخش مدیریت جوملای خود ویرایش نمایید.یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب.شما می توانید این متون را از بخش مدیریت جوملای خود ویرایش نمایید.یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب.شما می توانید این متون را از بخش مدیریت جوملای خود ویرایش نمایید.


target Description
modal-a show modal box for modules in modal-a position
modal-b show modal box for modules in modal-b position
modal-c show modal box for modules in modal-c position

یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب.شما می توانید این متون را از بخش مدیریت جوملای خود ویرایش نمایید.یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب.شما می توانید این متون را از بخش مدیریت جوملای خود ویرایش نمایید.

تغییر اندازه

یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد.شما می توانید این متون را از طریق بخش مدیریت جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید.

نمایش حالت لینک


لینک ۱   لینک ۲   لینک ۳

کد
[modal_box link target="modal-a"]modal-a[/modal_box] 
[modal_box link target="modal-b"]modal-b[/modal_box] 
[modal_box link target="modal-c"]modal-c[/modal_box]

نمایش دکمه


دکمه ۱   دکمه ۲   دکمه ۳

کد
[modal_box button style="color" target="modal-a"]modal-a[/modal_box]
[modal_box button style="color" target="modal-b"]modal-b[/modal_box]
[modal_box button style="color" target="modal-c"]modal-c[/modal_box]

توضیحات


یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد.شما می توانید این متون را از طریق بخش مدیریت جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید.

کد
<!-- create a link that will trigger the pop-up modal box -->
[modal_box link target="mycontent"]my link[/modal_box] 

<!-- create the content of the modal box -->
[modal_box content target="mycontent" style="mod-color"]
...
[/modal_box]

پاپ آپ مطالب

Inline content

Throughout life people will make you mad, disrespect you and treat you bad. Let God deal with the things they do, cause hate in your heart will consume you too. Be kind whenever possible. It is always possible.